Polgári jog

A polgári jog az életünk mindennapjait átszövő szabályrendszer, amely az egymással szemben elvárható viselkedési normákat szabályozza, az egyébként egymás mellé rendelt felek között. A polgárjogi viszonyokban az állami intézmények, az őket terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban egyenrangú félként vesznek részt, így perelhetőek is.

A polgári jog a szerződési szabadság és a felek autonómiájának alapelvén nyugszik, így bizonyos szűk kivételektől eltekintve minden ügyben helye van peren kívüli megállapodásnak, és szerződések megkötésének, melynek során a felek a jogszabályok rendelkezéseitől egyező akarattal eltérhetnek.

Polgári jogi területek

Személyek joga: ember, mint jogalany - jogképesség, cselekvőképesség;
Dologi jog - tulajdonnal kapcsolatos jogviszonyok, ingatlan - adásvétel, csere, bérlet stb.;
Szerződések joga - kötelmi jog;
Kártérítési jog - szerződésen kívüli jogviszonyok;
Öröklési jog;

Bármely jogterülettel kapcsolatban ugyanakkor felmerülhet a vitás helyzetek bíróság előtti rendezésének szükségessége. Ilyenkor, bár nem kötelező a perek nagy részében a jogi képviselet, mégis ajánlott jogi segítséget igénybe venni, hiszen ekkor lesz a leghatékonyabb a jogérvényesítés.